Menu
X
pocetna1

Добродошли

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), као и члана 39 става 1 тачке 9. Статута општине Рашка (Службени гласник општине Рашка број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), на седници Скупштине
општине Рашка, која је одржана дана 02. септембра 2016. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са новим Законом о јавним предузећима, донета је:

О Д Л У К А
о усклађивању пословања Јавног комуналног  предузећа „Рашка ‘‘ из Рашке са Законом о јавним предузећима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене и допуне Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке („Службени гласник
општине Рашка“, број 130/13), које је уписано у регистар Агенције за привредне решењем број БД 38989/20058 од 27.06.2005. године.
Циљеви оснивања
Члан 2.
Јавно Комунално предузеће „Рашка“ је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама, одржавање чистоће
на површинама јавне намене и делатности зоохигијене. Снабдевање водом за пиће је хватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача обухватајући и мерни инструмент. Пречишћавање и одвођење отпадних вода је сакупљање,
одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних вода са површина јавне намене односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама. Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно
одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и
крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума. Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отворе-ним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене. Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Вести

18.11.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – МИКРОБНИ ПРЕПАРАТ

18.11.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

18.11.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ

16.11.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

14.11.2020

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

09.11.2020

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

28.10.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – НАБАВКА НОВОГ ТЕРЕНСКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

28.10.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – УНИФОРМЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

22.10.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ

13.10.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА И ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

07.10.2020

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – УГРАДЊА ЛИМА И ОЛУКА

17.09.2020

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ

26.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРАДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

24.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

24.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

24.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Материјал за спољашњу фекалну и атмосферску канализацију

24.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ТЕЧНОСТИ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

24.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

22.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ САНДУКА АУТОСМЕЋАРА

12.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – добара – КАТЈОНСКИ ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ – ЈН бр. 18/2020

11.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – Агенцијске услуге ангажовања допунске радне снаге – ЈН бр. 17/2020

11.08.2020

ЈАВНА НАБАВКА – добара – Гориво – ЈН бр. 16/2020

22.07.2020

ЈАВНА НАБАВКА – добара – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД – ЈН бр. 12/2020

28.04.2020

ЈАВНА НАБАВКА – добара – хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће – ЈН бр. 11/2020

27.04.2020

Зелена пијаца је почела са радом по прописима које је донела РС.

18.02.2020

Јавна набавка мале вредности – Набавка грађевинског материјала – ЈН бр. 10/2020

13.02.2020

Јавна набавка мале вредности – Набавка грађевинског материјала – ЈН бр. 9/2020

12.02.2020

Јавна набавка мале вредности – Набавка резервних делова за одржавање возила – ЈН бр. 8/2020

10.02.2020

Јавна набавка мале вредности – Надоградња аутоподизача контејнера – ЈН бр. 7/2020

28.01.2020

Јавна набавка мале вредности – Одржавање механизације – ЈН бр. 6/2020

24.01.2020

Јавна набавка мале вредности – Резервни делови за одржавање возила – ЈН бр. 5/2020

Адреса

Душанова 2а
36350 Рашка

Контакт

Тел: о36 736 222
Факс: 036 736 602
E-mail: komunalno@ptt.rs

Регистрациони подаци

Матични број: 07176872
Текући рачун – Банка Интеза: 160-7155-48
Текући рачун – Комерцијална банка: 205-0000000008588-48

© Copyright 2020 JKP Raska. Сва права задржана.